ساندویچ پانل لانه زنبوری ...

ساندویچ پانل لانه زنبوری

ساندویچ پانل های کامپوزیت لانه زنبوری یک روش ابزاری برای اتصال قطعات کامپوزیت می باشد.کامپوزیت اول با کامپوزیت دوم در یک سطح قرار می گیرند و فضای خالی بین این دو را با چسب پر می کنند

درصد بیشتر از هواپیماهای در حال طراحی و تولید از مواد کامپوزیت است هواپیماها ممکن است بیشتر از ۵۰% از ساختار اصلی آنها از مواد کامپوزیت باشد. مواد کامپوزیت استفاده شده در هواپیما برای کاهش وزن هواپیما است این کاهش وزن ممکن است ظرفیت حمل بار و بازده سوخت را بهبود بخشد.

کامپوزیت لانه زنبوری ممکن است در فضای داخلی یک هواپیما استفاده شود.این نوع ساندویچ پانل ها برای جلوگیری از صدا و کاهش آن در قسمت موتور عقب هواپیما استفاده می شود. ساندویچ پنل در این محیط باعث تفاوت چشمگیر دما،فشار و ارتعاش می شود .البته تعمیرات این نوع ساندویچ پانل ها در محیط خود دشوار است .در ایران نیز این نوع ساندویچ پانل ها با کیفیت مناسب تولید می شوند و دارای قیمت های مناسبی هستند.اولین چیزی که با شنیدن کلمه لانه زنبور به ذهن می اید اشکال شش گوشه لانه زنبور هاست.این تکنولوژِی که برای کاهش کردن مواد و هزینه استفاده می شود امروزه در ایران موجود است .