سقف سوله های صنعتی ...

سقف سوله های صنعتی

از قاب‌های صنعتی(سوله صنعتی) به صورت یک یا چند دهانه و عموما یک طبقه با سقف‌های شیب‌دار برای پوشش دهانه‌های بزرگ در کارخانه‌های صنعتی، کشاورزی، انبارها، تعمیرگاه‌ها و… استفاده می‌شود. در سال‌های نه چندان دور برای پوشش دهانه‌های بزرگ در ساختمان‌های مورد اشاره از سازه‌هایی به صورت خرپا استفاده می‌شد. لیکن امروزه استفاده از قاب‌ها(سوله صنعتی) با مقطع متغیر و اتصالات ممان گیر در ساخت سازه‌ های فلزی صنعتی بسیار متداول است. استفاده از اعضا با مقطع متغیر در قاب‌های صنعتی شیب دار این امکان را فراهم می‌کند که در محل‌هایی که دارای لنگر خمشی زیادتری هستند ممان اینرسی بیشتر و در نتیجه اساس مقطع بزرگ‌تری وجود داشته باشد. سطح مقطع قاب‌های صنعتی عموما به شکل«I» هستند که در آن‌ها ابعاد بال در طول یک عضو ثابت ولی ارتفاع جان بسته به اندازه لنگر خمشی عضو متغیر در نظر گرفته می‌شود. به قاب‌های صنعتی با مقطع متغیر سوله نیز گفته می‌شود که در کشور ما کارخانجات متعدد وجود دارند که قاب‌های صنعتی به شکل سوله را برای دهانه‌های گوناگون محاسبه، طراحی و اجرا می‌کنند. با توجه به پیشرفت فن جوشکاری بیشتر اتصالات در کارخانجات سوله سازی به صورت جوش اجرا می‌شود و عمدتا مونتاژ و اجرای سوله در محل مورد استفاده توسط اتصالات پیچی در نظر گرفته می‌شود.