سوله ساندویچ پانل ...

سوله ساندویچ پانل

سالن های سوله می تواند تادهنه ای حدود ۶۰ متر داشته باشد و دهنه های ۱۰ تا۲۵ متر یک قالب ساده دارد .برای ساخت سوله باید چند مورد را درنظر گرفت : ۱- عرض یا دهانه سالن۲- ارتفاع سالن (ازکنار و درتاج) ۳- طول سالن۴ باربرف منطقه۵-طبقات داخلی سالن و سقف کاذب ۶- مشترک بودن پایه با سوله های جانبی.

سوله های صنعتی به صورت یک و یاچند دهانه و عموما یک طبقه با سقف های شیبدار برای پوشش دهانه های بزرگتر در کارخانه ای صنعتی ،کشاورزی،انبار ها، تعمیرگاه ها و…استفاده می شود .به قاب های صنعتی با مقاطع مختلف سوله می گویند و از اتصالات پیچی برای ساخت آن استفاده می کنند .

عناصر مورد استفاده درساخت سوله

به طور کلی سوله با سقفی شیبدار ساخته می شودکه دارای جزئیات زیر است :قاب شیبدارسوله ،قاب فولادی سوله، بادبند قایم سوله، بادبند سقفی سوله ,عناصر فشاری طولی سقف سوله،لایه های سوله،پوشش سقف سوله ،۷پلاک سوله ،سینه بند سوله ،میله مهار سوله .پوشش سقف وبدنه سوله با ساندویچ پانل وسایر مصالح که مراحل کار به این صورت است که به دوبخش پوشش سقف سوله و پوشش بدنه سوله تقسیم می شود. پوشش بدنه نیز به دوبخش پوشش داخلی بدنه و پوشش خارجی بدنه تقسیم و هر کدام قابلیت بررسی پوششش های مختلفی را دارد.