طراحی کانکس ...

طراحی کانکس

تمامی کانکس‌های شرکت کارراد کاروان توسط مهندسان طراحی می‌شود.این مسئله باعث می‌شود تا مشتری دقیقا بداند چه کانکسی قرارهست ساخته شود. در انتها وقتی طرح  توسط  مشتری تایید شد مرحله ساخت انجام می‌شود.تمامی مراحل ساخت توسط مهندسین شرکت کنترل می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود تا طرح با نمونه پیاده سازی شده ۹۹% مشابه یکدیگر باشند.