قیمت اجرا ساندویچ پانل ...

قیمت اجرا ساندویچ پانل

قیمت اجرا ساندویچ پانل پس از بازدید کارشناسان از محل پروژه آن ها مشخص می شود. این قیمت بسته به مساحت کار ، ضخامت ساندویچ پانل و اینکه ساندویچ پانل سقفی باشد یا دیواری محاسبه می شود .

 

نصب و اجرای ساندویچ پانل یک کار تخصصی است و برای انجام آن باید از افراد با تجربه و متخصص استفاده کرد تا بتوان عمر مفید سازه را به حداکثر رساند .