قیمت پانل سه بعدی ...

 

قیمت پانل سه بعدی

قیمت پنل سه بعدی  بر حسب اندازه منطقه متناسب با کیفیت مواد انتخاب شده متفاوت است. نوع قیمت گذاری بر روی این پنل ها بر حسب متر مربع بوده و اندازه و متراژ مصرفی دیوار نیز روی قیمت این پنل سه بعدی تاثیر می گزارد .

 

پانل سه بعدی به عنوان یک ماده ساختمانی مقرون به صرفه و دارای مزایای متعددی می باشد. به طوری که در سال های اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس ،  چوب  وبتندر بسیاری از مناطق شده است.