قیمت پنل سیمانی ...

قیمت پنل سیمانی

در بسیاری از فضاهای ساختمان به عنوان مثال؛ در تمامی سلولهای تر خانگی و تجاری، آزمایشگاهها، آشپزخانهها، استخرها و سوناها(جلوگیری از نفوذ نم و مقاومت در برابر رطوبت امری ضروری جهت باال بردن مقاومت اجزای ساختمانی میباشد. همچنین مقاومت در برابر رطوبت در زیرزمین و پارکینگها نیز اهمیت خاصی دارد، زیرا که این فضاها اغلب در معرض خطر جذب رطوبت از دیوار و کف )توسط مصالح سنتی و حتی در اثر وقوع سیل میباشند. با توجه به توضیحات فوق، بایستی مصالحی را جهت ساخت فضاهای مذکور به‌کار برد که حداقل شرایط و مشخصات زیر را داشته باشند :

– در برابر رطوبت مقاوم بوده و دچار تغییر ابعادی نگردد
– در برابر کپک و قارچ مقاوم باشد
– امکان تنفس و عبور بخار آب را داشته باشد به گونهای که هوای مطلوبی را در محیط ایجاد کند.

صفحات مسلح سیمانی داخلی، راه حلی ایدهآل جهت مصرف و ساخت فضاهای مذکور میباشند. استفاده از ساختارهای داخلی، ساخت انواع دیوارهای جداکننده مزایا و مشخصات نسل جدید صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی تولید شده با استاندارد و سقفهای کاذب را در فضاهای مرطوب امکان پذیر میسازد.