قیمت پوشش سقف سوله ...

قیمت پوشش سقف سوله

محاسبه هزینه سقف های شیبدار و شیروانی و آردواز بصورت متر مربع میباشد که سطح انجام شده کار که طول در عرض سطح نما و لمبه یا دامپا و پوشش سقف ضرب شده و با هم جمع میگردد و مجموع آنها در مبلغ پایه که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته  جهت اجرا ضرب شده و هزینه تمام شده کار مورد قرارداد بدست می‌آید.مثلاً اجرای سقفی با زیر بنایی ۸ متر در ۸ متر با توجه به دامنه ای که معمولا برای سقف های شیبدار در نظر گرفته میشود و معمولا ۱ متر است بصورت ۱۰ متر در ۱۰ متر بوده و با شیب معمولی ۲۵% اگر محاسبه شود حدود ۲۰ % به ضرب ۱۰ در ۱۰ اضافه میشود.