پارتیشن بندی با ساندویچ پانل ...

پارتیشن بندی با ساندویچ پانل

یکی از کاربردهای ساندویچ پانل، پارتیشن بندی ادارات و سالن های تولید و … میباشد. فضاهایی که در ساختمان ها وجود دارند نظیر طبقات همکف ساختمان های مسکونی و ادارات که گاه غیرقابل استفاده هستند. و گاه بخشی از آنها به صورت بلاتکلیف باقی می مانند. حیاط خلوت یا پاسیو یکی از بخش های منازل مسکونی هست که گاهی فضای آنها به طور مناسبی مورد استفاده قرار نمی گیرد. یک پارتیشن بندی داخلی با ساندویچ پانل می تواند استفاده حداکثری از آن فضا را بدست دهد.

موارد پارتیشن بندی با ساندویچ پانل

کاربرد در ایجاد راهرو و کوریدور

استفاده در دیوار پیش ساخته و عایق ساندویچ پانلی

پارتیشن بندی در سوله ها، ساختمان ها، مراکز اداری و تجاری

ایجاد پارتیشن های داخلی به صورت های مختلف و برحسب نیاز