کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی کانکس مدیریتی  بیشتر در پروژه های فنی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد بخصوص در پروژه های عمرانی که نیاز است مدیرانت مجرب و متخصص و مهندسین پروژه مکانی برای استراحت و مستقر شدن برای نظارت مداوم بر پروژه داشته باشند. در پروژه های فوق اهمیت وجود اتاق مدیریت بسیار مهم است اما […]

Read More